Støt dyrene: Bankoverførsel: 6471 – 4080944 eller Mobilepay 64 77 77

Referat fra foreningens sidste generalforsamling


Ordinære generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 2/4-2023.

Deltagere: 14 personer


Inden dagsordenen præsenterede den siddende bestyrelse i Foreningen Dyrenes Venner i Grønland sig for de øvrige deltagere til den ekstraordinære generalforsamling.


Pkt. 1

Valg af dirigent og referent

Tanja Müller

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning for året:

Igennem 2022 var der 39 dyr på internatet, heraf 17 hunde, 18 katte og 4 marsvin.

Tallet er blevet mindre, tallet var højere i de forgange år.

Hunde fanget af hundefangeren og som kortvarigt var på internatet til de blev udleveret til

ejeren, er ikke talt med, idet det er svært at holde styr på de tal, da papirerne ikke altid

bliver korrekt udfyldt.

I 2022 var der mange katte i starten af året, men året sluttede af med mange hunde. Ved

udgangen af 2022 var der 11 hunde på internatet.

I 2022 var der en mere stabil bestyrelse, da der ikke var så meget udskiftning, og der var

og er et stabil antal frivillige på 55 personer. Tallet af frivillige har været det samme siden

sommer 2022, så der er stor opbakning som frivilligt, hvilket er enormt positivt.

Ang. sag mod fonden:

Denne sag blev vundet. Der faldt dom 20. september 2022 til fordel for Dyrernes Venner,

og huset er nu ejet af Dyrenes Venner. 7. oktober 2022 begærede fonden konkurs, da de

ikke kunne betale, hvad de skylder Dyrenes Venner, hvilket er 1,2 mil. kr.

Dyrenes venner kan dog sagsøge tidligere bestyrelsesmedlemmer fra fonden. Der er

indgået forlig med 1 person på 500.000 kr., og der skal i foreningen tages stilling til, om

der skal lægges sag an mod øvrige bestyrelsesmedlemmer af foreningen. Vi har nu ikke

længere udgifter til husleje i form af 180.000 kr. årligt, da vi vandt sagen og dermed ejer

foreningen bygningen. Vi får nu indtægter fra Holms dyreartikler i form af husleje.


Medlemsbladet kom ud for første gang i 2022.

Der er gang i renovering af huset samt ny katte-afdeling bliver lavet. Renoveringen

kommer til at fortsætte i 2023. Blandt andet skal facaden laves og døre og vinduer

skiftes.

Der blev arbejdet med samarbejde med boligselskabet INI as omkring vildkatte, da

foreningen ønsker at gøre mere ved de vildkatte, der render rundt. Dette arbejdes videre

med i 2023.


Der blev arbejdet med, og der arbejdes fortsat stadig, på samarbejde med Kujalleq

kommune omkring de mange herreløse hunde i syd, samt generel dyrevelfærd i denne

region. Hertil var der spørgsmål og diskussion omkring evt. underafdeling af Dyrenes

Venner i Qaqortoq.

Der er udgivet pasningsvejledninger på grønlandsk og dansk til kanin, marsvin, undulat,

hamster og hund.

For 2023 skal arbejdet for 2022 fortsættes, der skal laves arrangemeter for borgere i

Nuuk og afprøve foreningsadministrator.dk.

Pkt. 3

Fremlæggelse af foreningens regnskab:

Kasser, Malik, fremlagde foreningens regnskab. Der ses ændring i regnskabet, da sagen

mod fonden blev vundet. Vi betaler nu ikke længere husleje for lokalerne, og modtager

nu husleje fra ”Holms Dyreartikler”. Der ses også en betydelig ændring i udgift til

telefon/internet, da bestyrelsen har fået ændret abonnement til en bedre pris. Der var i

2022 stor udgift til mad til dyr, formentlig pga. de mange hunde, der har været på

internatet. Likvide beholdninger er derfor på 857.963,65 kr. som kan bruges til blandt

andet til renovering.

Hertil kom der spørgsmål til evt. tilslutning af kloak. Hidtil har foreningen afventet hvorvidt

sagen mod fonden blev vundet eller tabt. Medlem foreslog evt. sponsorat fra rederier,

som man har set andre steder. Der arbejdes videre med dette.

Pkt. 4               

Fastsættelse af kontingent for medlemmer

Fortsættes uændret.

Pkt. 5     

Godkendelse af ændringer i vedtægterne:

Vedtægterne skal ændres i punkt 5, så der står at dagsorden for den ordinære

generelforsamling indeholder et punkt, som hedder ”valg af referent”, samt punkt 4 fra

vedtægterne ikke længere skal være et fast punkt i dagsordenen.

13 stemte for. 0 stemte imod.

Forslag vedtaget.

Foreningens vedtægter kan læses herinde https://dyrenesvenner.gl/foreningens-vedtaeger/

Pkt. 6

Indkomne forslag

Der var kommet et forslag omkring at foreningen skal begynde at arbejde for

slædehundenes velfærd og rettigheder, og blandt andet gennem oplysning få sat fokus

på, hvordan hold af slædehunde, der bygger på positiv menneskelig kontakt og en rigtig

ernæring, giver et positivt resultat ift. hundenes præstationer.

Der blev af et medlem fremlagt bekymring for slædehundene og egne oplevelser af

hvordan de behandles, samt magtesløsheden i at der ikke er nogen, heraf myndigheder,

der går ind de kritiske forhold for slædehundene og ikke handler på konkrete sager om


vanrøgt og mishandling. Der bakkes op omkring brug af arbejdshunde, samt kulturarven

omkring slædehundene, men barren for hvordan man holder slædehunde skal højnes.

Der var diskussion omkring dette forslag omkring for og imod.

Der var bekymring for, om det var et for stort område at gå ind i, når det i forvejen er

knapt med ressourcerne i bestyrelsen og foreningen, samt at det skal være en helhjertet

indsats, hvis foreningen begynder med dette arbejde. Det er et stort område, og det kan

gøre DV upopulære ved at gå ind i dette. Det skal ikke handle om dansk vs. grønlandsk

kultur, så det skal overvejes grundigt, hvordan det skal formidles. Bekymringen samt

konkrakte sager skal gå gennem de rigtige kanaler, såsom kommune og polititiet.

Et bestyrelsesmedlem tilkendegav, at når borgere udviser deres bekymring for dyrenes

velfærd uagtet om det er en slædehunde eller ej, så skal foreningen bakke op omkring

dette.

Bestyrelsen fastlagde, at de ønskede at arbejde med forslaget og undersøge, hvilken

rolle foreningen kunne have i arbejdet med slædehundenes velfærd. Der blev nævnt, at

der blandt andet skal opsættes et møde med VFMG. Der var endvidere brainstorm

omkring hvordan dette kunne gribes an, og hvilke foreninger osv. inden for dette område

DV kunne kontakte.

Pkt. 6

Revisor og revisorsuppleant

Nikola fra bestyrelsen fremlagde, at Ann Arnfjort, bestyrelsesmedlem ved Nuummi

Uumasut og finansinspektør hos Tusass, gerne ville være revisor i 2023 med mulighed

for forlængelse næste år.

13 stemmer for, ingen imod.

Vedtaget.

Pkt. 6

Valg til bestyrelsen

Malik og Josephine afgik fra bestyrelsen.

Nikola på genvalg – 13 stemmer for 0 imod - vedtaget

Tanja stillede op som bestyrelsesmedlem – 13 stemmer for 0 imod - vedtaget


Pkt. 6

Eventuelt

Spørgsmål til plan for renovering af huset. Der skulle laves en arbejdsweekend til

sommer, hvor frivillige kunne samles blandt andet i forbindelse med maling af facaden.

Et medlem skulle til Qaqortoq inden for nærmeste fremtid og ville undersøge mulighed

for underafdeling i Qaqortoq, og om der kunne være nogle forbindelser, der havde lyst til

at drive dette.

Der var endvidere samtale om manglende dyrlæge i Qaqortoq.


Ekstraordinær generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 13/11-2022.

Deltagere: 11 personer


Inden dagsordenen præsenterede den siddende bestyrelse i Foreningen Dyrenes Venner i Grønland sig for de øvrige deltagere til den ekstraordinære generalforsamling.


Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

Pkt. 2

Valg af referent

Ditte M. Kristensen valgt som referent

Pkt. 3

Valg af dirigent

Mie Grosen valgt som dirigent

Pkt. 4               

Godkendelse af Foreningen Dyrenes Venner i Grønlands nye vedtægter

De nye tilføjelser og rettelser i vedtægterne blev læst.


Der blev spurgt til proceduren for fondsansøgninger. Hertil blev svaret at det på nuværende tidspunkt primært er virksomheder der sponsorerer til Foreningen Dyrenes Venner i Grønland.


De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget

Pkt. 5     

Valg af medlemmer og suppleanter til Foreningen Dyrenes Venner i Grønlands bestyrelse

Sacha Lucassens og Sigurd Solvig har valgt at udtræde som medlem i bestyrelsen.

Mathilde Koustrup Nielsen og Lene Marie Halgreen stillede op som nye bestyrelsesmedlemmer. De blev begge valgt ind uden indsigelser


Julie Tokkesdal og Sofia Rossen stillede op som nye suppleanter til bestyrelsen. De blev begge valgt ind uden indsigelser.


Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt mandag den 21. november, klokken 19.00 på internatet. (Mødet er efterfølgende flyttet til tirsdag den 22. november, klokken 19.00)

Pkt. 6

Eventuelt

Der hober sig meget hundelort op i gården. Der blev talt om at vi alle skal gøre en ekstra indsats for at fjerne det ved hver vagt i det omfang man opdager det. Alex nævnte at der er massevis af hundeposer til brug herfor.


Der er blevet doneret 5.500 kroner til Foreningen Dyrenes Venner i Grønland. Beløbet er doneret med det konkrete formål at det skal bruges til vand.


Det blev aftalt at der skal tjekkes op på proceduren for opfyldning af vand og prisen herpåOrdinære generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 24/04-2022.

Deltagere: 12 personerPkt. 1

Valg af referent

Mie Grosen

Pkt. 2

Valg af Dirigent

Ann Lene Jensen

Pkt. 3               

Bestyrelsens beretning for året

Beretningen fremlagdes af formand Alex Grønkjær. Ingen kommentarer til beretningen.

Pkt. 4     

Fremlæggelse af foreningens regnskab

Regnskab fremlægges af Alex Grønkjær, da kasserer Dorthe Stoiberg var fraværende. Ingen kommentarer til regnskabet

Pkt. 5

Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag.

Pkt. 6

Valg til bestyrelsen

Alex Grønkjær på valg – genopstiller. Genvalgt.

Dorthe Stoiberg genopstiller ikke til bestyrelsen igen.

Malik Møller stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt som kasserer.

Ditte Kristensen stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt ind i bestyrelsen.

Mie Grosen stiller op til bestyrelsen. Ingen imod. Valgt ind i bestyrelsen.

Pkt. 7

Valg af revisor

Sacha Lucassens mor Helle Petersen er mulig revisor. Ingen imod dette.

Pkt. 8

Eventuelt

Josephine Holding foreslår at renovere hundeburene og skifte tremmer ud med for eksempel glas når retssagen vedr. huset er afsluttet. Besluttet at undersøge dette og høre eksperter når det bliver relevantEkstraordinær Generalforsamling for Dyrenes venner søndag d. 07/11-2021.

Deltagere: 8 personerPkt.1

Valg af referent

Ida

Pkt.2

Valg af Dirigent

Sigurd

Pkt.3               

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af medlemmer og suppleanter

Nikolina stiller op til at være medlem af bestyrelsen.

Josephine vil gerne stille op som suppleant

Mie vil gerne stille op som suppleant


Aller tilstedeværende stemte på at vælge Nikolina til

bestyrelsen. Hun er hermed nyt bestyrelsesmedlem.

Mie og Josephine bliver valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Pkt.4     

Eventuelt

Fortæller om hundetræning – besøgende gæst

Vil gerne opstarte noget hundetræning eller agility i byen. Vil høre om de måske kan låne noget udstyr

af os. Hun har en hund fra internatet.


Lave et medlemssystem -

Vi er ved at finde ud af hvordan vi laver et medlemsblad – Alex og Sacha.


Mobilepay – var blevet lukket, vi skal betale et beløb for at få det op og køre igen. Derfor kan folk nu ikke

betale (donationer) over Mobilepay. Det skal op og køre igen snart.


Besøgende gæst – har tegnet en tegning til Svend der kunne hænge og pynte i vores lokaler.


Ida (studerende fra Aarhus universitet og har holdt sit feltarbejde hos os Dyrenes Venner i Grønland) takker af og siger tak for 3 gode måneder.


Generalforsamling for Dyrenes venner Tirsdag d.25/04-2021.

Deltagere: 8 personerPkt.1

Valg af referent

Betina Berthelsen

Pkt.2

Valg af Dirigent

Malik Møller

Pkt.3               

Bestyrelsens beretning for året

Den tidligere bestyrelse fik bygget huset og de fik oprettet en fond, og de fik flyttet huset til fonden i Danmark. Dyrenes Venner har prøvet at få huset tilbage, der kører, så en retssag, som er sat på pause pga. der bliver lavet forhandlinger. Forliget er godkendt men den skal bare godkendes af civilstyrelsen i Danmark. Hvis civilstyrelsen ikke godkender det, så skal der komme en retssag.

Pga. at der ikke er så mange dyr i Dyrenes venner, har Dyrenes Venner lavet et samarbejde med INI A/S angående vildkatte og samarbejde med kommunen angående nogle hunde fra Paamiut. Indfangning af dyrene foretaget af kommunen, ikke af Dyrenes Venner.

Pkt.4     

Godkendelse af regnskab

Regnskab godkendt


Pkt.5         

Valg af revisor og revisorsuppleant

Malik Møller


Pkt.6         

Valg af Bestyrelse

Disse blev valgt til bestyrelsen:

Svend Berthelsen

Alex Grønkjær

Dorthe Stoiberg

Sacha Lucassen

Sigurd Solvig

Suppleant:

Ingen


Pkt: 6        

Evt.

Idé:

Få mail når man bliver medlem, nyhedsmail eller info hvad man bidrager til dyrene via medlemskab.


Generalforsamling for Dyrenes venner Tirsdag d.15/09-2020.

Deltagere: 11 personerPkt.1

Valg af referent

Dorthe Stoiberg blev valgt

Pkt.2

Valg af Dirigent

Ann Lene blev valgt

Pkt.3               

Beretning fra Formanden

I 2016 oprettede den daværende bestyrelse for Dyrenes venner en fond så huset, som i

dag bruges som internat og butik, overgik til fonden.

Dyrenes venner har lagt sag an mod fonden for at få huset tilbage, sagen vil køre i retten

midt november og  der vil falde dom

d.22. dec.

I tilfælde af at Dyrenes venner taber sagen skal DV’s bestyrelse beslutte hvad man vil gør ved internatet fremover.

Pkt.4     

Godkendelse af regnskab

Regnskab 2019 blev godkendt


Pkt.5         

Valg af revisor

Der blev ikke valgt revisor, dan man først skal finde en ny revisor


Pkt.6         

Valg af Bestyrelse

Disse blev valgt til bestyrelsen:

Charlotte Marie Lynge (kommer til at arbejde som bestyrelsesmedlem fra Danmark)

Michelle Danielsen

Svend Berthelsen

Alex Grønkjær

Dorthe Stoiberg

Suppleant: Sigurd Kastrup Solvig


Pkt: 6        

Evt.© Copyright 2024 Dyrenes venner i Grønland-Kalaallit Nunaanni Uumasut Ikinngutai.

Alle rettigheder forbeholdes